ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Alulírott AiCAN Kft., adószám: 27971701-2-17 székhely: 7200 Dombóvár, IV. utca 34. cégjegyzékszám: 17 09 012414 képviselő(k): Horváth Deli István ügyvezető társigazgató és Hudák Zsolt Attila ügyvezető társigazgató, a továbbiakban szolgáltató, vagy adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (továbbiakban: Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelete (2016. április 27., a továbbiakban: GDPR); rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot alkotja és adja ki.

 

 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja, hatálya:

 

 1. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza AiCAN Kft.–nál, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

 

 1. Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jognyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők AiCAN Kft. székhelyén.

 

 1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

 1. Adatkezelő vállalja, hogy az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolódóan felmerülő kérdéseket 25 napon belül, elektronikus úton megválaszolja. Adatkezelő szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő közreműködését veszi igénybe a kérdés megválaszolásához.

 

 1. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

 

 1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.

 

 1. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói, valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Megbízottak jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt.

 

 1. Az Adatkezelő alapadatai
 2. Az Adatkezelő neve: AiCAN Kft.

 

 1. Az adatkezelő címe: 7200, Dombóvár, IV. utca 34.

 

 1. Az adatkezelő elérhetőségei:

            3.1. Telefon: +3630 263 0688 (munkanapokon 08:30-16:00 között)

3.2. E-mail: info@aican.hu

3.3. Honlap: www.aican.hu

 

III. Az adatkezelés jogalapja:

 1. az Infotv. 5. § (1) bekezdésének (a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
 2. jogszabályi felhatalmazás
 3. A GDPR-ban nevesített valamennyi jogalap
 4. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat (Szerződés) kitöltésével és annak az adatkezelő részére postai úton, személyesen, e-mailben vagy online felületen történő eljuttatásával tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az AiCAN Kft. az ott rögzített adatokat adatbázisban rögzítse, megőrizze és jelen adatvédelmi szabályzatban rögzített módon kezelje és felhasználja.
 5. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekében érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. A kezelt adatok köre:
 2. természetes személyek esetén: családi és utónév, lakcím, telefonszám, emailcím, szükség esetén igazolványszám vagy adószám
 3. jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén cégnév, székhely, telefonszám, e-mailcím, honlapcím, adószám
 4. AiCAN Kft.-val írásbeli szerződést kötő természetes személyek esetében: családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mailcím, igazolványszám vagy adószám
 5. az AiCAN Kft.-val írásbeli szerződést kötő jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében: cégnév, székhely, telefonszám, e-mailcím, honlapcím, cégbírósági bejegyzés száma, adószám, bankszámlaszám
 6. az AiCAN Kft.-val szóbeli szerződést kötő (vásárló) természetes személyek esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím
 7. AiCAN Kft.-val szóbeli szerződést kötő jo jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén: cégnév, székhely, adószám, telefon, e-mailcím
 8. AiCAN Kft. részére önkéntesen rendelkezésre bocsájtott bármilyen adat
 9. AiCAN Kft. alkalmazottai, tagjai, megbízottjai, tevékenységük eredményeképpen tudomásukra jutott természetes, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatait csak a megjelölt cél érdekében a cél elérésig jogosultak kezelni és azok vonatkozásában őket titoktartási kötelezettség terheli, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban írtak kivételével – azokat harmadik személynek a tudomására nem hozhatják, nyilvánosságra nem hozhatják és más célra fel nem használhatják.

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

Adatkezelő a rögzített adatokat elsősorban szoftverfejlesztés céljából használja. A vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:
 2. A hozzájáruló személy nyilatkozata (szerződés), annak megadásától egészen visszavonásáig hatályos és érvényes.
 3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is. Ide értendő különösen, ha Adatkezelőnek a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő, nyilvántartásáról, a kezelt adatokról jogszabály alapján adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn.
 4. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: AiCAN Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. AiCAN Kft. a szabályzat módosításáról köteles honlapján tájékoztatni az érintetteket. A honlapon mindenkor elérhető Szabályzat tekintendő a hatályos adatvédelmi szabályzatnak.

 

VII. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
  • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről
  • személyes adatainak helyesbítését
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
 4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő a jogszabály által kötelezően előírt esetek, valamint az adatkezelés céljának megvalósításában közreműködő Megbízottak kivételével az érintettek adatait harmadik fél részére nem továbbítja.
 5. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 6. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Költségtérítés előírása esetén az adatkezelő a költségtérítés összegét a honlapján teszi közzé. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
 7. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

VIII. Az adatok helyesbítése, törlése vagy megsemmisítése

 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti az Adatkezelő által tárolt adatainak helyesbítését.
 2. A személyes adatot törölni kell, ha
  • kezelése jogellenes;
  • az érintett – az Infotv. 14. §-ban foglaltak szerint kéri;
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell )
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendeli
 3. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 5. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 6. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 7. Adatainak törlését, helyesbítését, zárolását az érintett írásban a deli.horvath@aican.hu email címre, vagy a 7200, Dombóvár, IV.utca 34.cím alá megküldött levélben kérheti.

 

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
 3. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 4. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 5. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a megjelölt határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 6. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 7. Alulírott AiCAN Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
 2. A jogosult jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22C; 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 361 391 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat az Infotv. 22. §-a tartalmazza.
 3. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a deli.horvath@aican.hu emailcímen.
 4. Adatkezelő az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok illetéktelen harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben az érintett(ek) kártérítési igénnyel nem élhet(nek).

 

 

 1. Jogszabályi háttér (jogalap):
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv)
 • évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt)
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
 • évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

Kelt.: 7200, Dombóvár, IV. utca 34.  2020.09.07.

 

AiCAN Kft.

Close Menu